Regulamin użytkowania

Dostęp do tej strony i korzystanie z niej dozwolone są w przypadku przestrzegania niniejszego Regulaminu użytkowania („Regulamin”). Korzystanie ze strony tworzy prawnie wiążącą umowę i jest potwierdzeniem akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu bez zmian. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, nie powinien on korzystać ze Strony internetowej.

Prawa autorskie

Właścicielem i zarządcą strony jest IBA Group, a.s., z siedzibą pod adresem 2583/13 Petrzilkova St., Prague 5, 158 00, Czech Republic, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, rozdział B, nr akt 10098, numer identyfikacyjny 27365824 (zwana dalej „IBA Group”). IBA Group jest uprawniona do korzystania z praw własności na tą Stronę internetową zgodnie z ustawą nr 121/2000 Coll. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych”.

IBA Group jest właścicielem wszystkich praw autorskich do Strony internetowej, w tym między innymi do treści, tekstu, projektu strony, szkiców technicznych, grafiki i wszystkich obrazów na stronach, a także plików i sposobu ich umieszczenia na stronach Witryny .

Użytkownik może drukować lub pobierać wyciągi z tej Strony internetowej na lokalne dyski twarde wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek przedrukowanie, powielanie i/lub przechowywanie części lub całości treści tej Strony internetowej w jakiejkolwiek formie, w tym, dystrybucja lub komercyjne wykorzystanie treści Strony, przesyłanie lub przechowywanie treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub innej formie elektronicznej systemu informatycznego, są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody IBA Group. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie wymienione tutaj, są zastrzeżone przez IBA Group.

Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i niekorzystania z niej w sposób niezgodny z prawem (w tym między innymi z naruszeniem przepisów prawa, dotyczących kontroli eksportu i ochrony danych osobowych). Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Polityki poufności.

Podczas użytkowania Użytkownik zobowiązuje się: nie zakłócać działania funkcji ochronnych tej Strony internetowej oraz nie wykorzystywać jej stron do przesyłania lub rozpowszechniania złośliwych plików, wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych; nie próbować hakować części stron, które nie są przeznaczone do publicznego dostępu; i nie uszkadzać danych ani nie próbować zakłócać działania lub funkcji sprzętu komputerowego związanego ze Stroną internetową lub dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich IBA Group na te strony.

Zrzeczenie się gwarancji

Niniejsza Stroną internetową i jej elementy są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, IBA Group nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej, jak również za błędy lub pominięcia w informacjach. Strona internetowa jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest”, a IBA Group wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Strony internetowej lub jej kontentu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku IBA Group nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich z tytułu umowy, w przypadku deliktu lub na innej podstawie, w tym przypadku zaniedbania lub w ramach innej teorii prawa, za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, realne, przypadkowe lub straty karne, w tym straty zysków, sprzedaży, biznesu, danych, szkód wynikających z naruszenia obowiązków ustawowych lub innych szkód wynikających z korzystania z tej Strony internetowej.

Dostępność i dokonanie zmian

IBA Group ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dowolny aspekt lub element Strony internetowej, w tym między innymi kontent, czas dostępności i sprzęt, wymagany do uzyskania dostępu lub użytkowania. Chociaż IBA Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Strony internetowej 24 godziny na dobę, firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona internetowa jest niedostępna w jakimś momencie lub w ciągu jakiegoś okresu czasu. Dostęp do tej Strony internetowej może zostać czasowo zatrzymany bez powiadomienia, według wyłącznego uznania IBA Group, w przypadku (ale nie tylko) awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od IBA Group.

IBA Group zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie pod warunkiem wysłania do Użytkownika stosownego zawiadomienia (w miarę możliwości do 30 dni). Takie zawiadomienie może zostać umieszczone w Stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik będzie nadal korzystał ze Strony internetowej po 30 dniach po zawiadomieniu, powyższe korzystanie będzie oznaczało akceptację zmienionego Regulaminu. Jeżeli jakiekolwiek aktualizacje i zmiany są nie do zaakceptowania przez Użytkownika, musi on zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.

Obowiązujące prawo i terytorialna jurysdykcja

Niniejszy Regulamin użytkowania podlegają prawu Republiki Czeskiej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory, nieporozumienia lub rozbieżności, które mogą powstać między IBA Group a dowolnym Użytkownikiem w stosunku i w związku z niniejszym Regulaminem, będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy w Pradze, Republika Czeska. Jeżeli którekolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu stanie się nieważny lub niewykonalny, nie wpłynie to na ważność prawną pozostałych przepisów.