Energetyka

Opracowujemy systemy planowania, przygotowania działań obsługi technicznej i napraw, automatyzujemy dodatkową księgowość według standardów MSSF i zarządzanie działalnością finansowo-gospodarczą, upraszczamy zarządzanie zakupami i procesy administracyjne pracy z klientami.

Rozwiązujemy następujące zadania z branży energetycznej:

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PLANOWANIA BIZNESOWEGO I KONSOLIDACJI DANYCH (SAP BPC)

Rozwiązanie oparte na SAP BPC automatyzuje planowanie, budżetowanie, konsolidację sprawozdawczości i wykonuje operacje biznesowe w czasie rzeczywistym dzięki technologii in-memory. Pracownicy pracują ze zwykłego MS Excel za pomocą dodatku EPM Add-in, tworzą nowe raporty bez angażowania działu IT.

Za pomocą już skonfigurowanych reguł biznesowych można obliczyć transfer sald (Carry-forward), korekty, itp. Rozwiązanie jest dostępne z chmury, co pomaga przenieść koszty z CAPEX do OPEX i przyspieszyć wdrażanie systemu.

SAP ANALYTICS CLOUD

SAP Analytics Cloud – to jednolita, analityczna aplikacja do analityki biznesowej, planowania i  prognozowania. Rozwiązanie pomaga podejmować bardziej świadome decyzje we wszystkich obszarach działalności: finanse, zakupy, HR, sprzedaż i marketing.

Profitability and Performance Management System (SAP PaPM)

Za pomocą systemu zarządzania wynikami finansowymi pracownicy określają rentowność produktów, działów, klientów w podziale na pojedynczą transakcję, identyfikują czynniki zysku, przewidują wpływ na rentowność różnych strategii biznesowych, analizują dane w czasie rzeczywistym i oceniają ryzyka finansowe.

Automatyzacja zarządzania informacją (INR) za pomocą SAP MDM, MDG

Rozwiązanie automatyzuje procesy biznesowe zarządzania katalogami prac i usług, dóbr towarowo-materiałowych, partnerów biznesowych.

Pomaga wdrożyć metodologię zarządzania INR, włącznie z technikami identyfikacji materiałów eksploatacyjnych i klasyfikatorem korporacyjnym.

SERWIS CHMUROWY DO AUTOMATYZACJI I PRZYGOTOWANIA RAPORTÓW ZGODNIE Z MSSF

Rozwiązanie zmniejsza koszty uzyskania i audytu sprawozdań MSSF oraz zwiększa szybkość i jakość procesów.

Użytkownicy mogą tworzyć dodatkowe raporty bez udziału programisty. Dzięki zestawowi narzędzi BI łatwo jest wizualizować raportowanie MSSF w celu ułatwienia analizy.

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA POMOCĄ SAP S/4HANA

Platforma SAP S/4HANNA automatyzuje i przyspiesza procesy biznesowe firmy: finanse, zakupy, produkcję, logistykę, sprzedaż, marketing, zarządzanie aktywami itp.

SAP S/4HANA integruje się z systemami korporacyjnymi i centralizuje przepływy informacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa uzyskują wiarygodne dane o biznesie, zwiększają przejrzystość procesów i kontrolę realizacji operacji.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI I ZAKUPAMI ZA POMOCĄ SAP SRM, OPEN-SOURCE LUB IBA SRMC

Pracownicy składają wnioski na podstawie rzeczywistych kosztów zamiast ustalonych norm. Pracownicy monitorują proces zakupów, monitorują raportowanie, zmniejszają liczbę błędów w dokumentach i zwiększają zaangażowanie dostawców.

SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING (SAP IBP)

SAP IBP integruje monitorowanie łańcucha logistycznego, planowanie sprzedaży i produkcji, zarządzanie potrzebami, planowanie zapasów i dostaw w jednym kompleksowym rozwiązaniu, które wspiera integrację danych z systemów zewnętrznych.

OBSŁUGA TECHNICZNA I NAPRAWA SPRZĘTU (OTiNS)

Za pomocą rozwiązań OTiNS przedsiębiorstwa przeprowadzają naprawy według stanu, stosują techniki projekcyjne i obliczają ryzyko awarii sprzętu, budują cyfrowe modele obliczania zużycia jednostek. W razie potrzeby wdrażany jest moduł sztucznej inteligencji, który może porównywać bieżące wskaźniki z historią awarii i przewidywać przyszłą awarię sprzętu.

SYSTEM OPRACOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO OGLĘDZIN DO WYKRYCIA WAD LINII ENERGETYCZNYCH

VISE wykorzystuje technologię wizualizacji komputerowej, która automatycznie wyszukuje wady na podstawie zdjęć i wideo wykonanych podczas kontroli.

RÓWNOLEGŁE ROZLICZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO OPODATKOWANIA W OPARCIU O IFRS, LGAAP

Rozwiązanie automatycznie przypisuje amortyzację do kosztów produkcji ropy lub gazu, rachunków kosztów, kosztów produktu końcowego lub innych pozycji zgodnie z wymogami IFRS, LGAAP lub rachunkowości podatkowej.

Przedsiębiorstwo zwiększa przejrzystość rachunkowości i jakość informacji sprawozdawczych, przyspiesza proces biznesowy, zmniejsza pracochłonność i liczbę błędów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ

Za pomocą rozwiązania pracownicy przedsiębiorstwa szybko tworzą i koordynują wnioski, opracowują program inwestycyjny. System podsumowuje planowane wartości inwestycji według zatwierdzonych wniosków w zakresie pozycji programu. Rozwiązanie pomaga sporządzać, podzielić i za pomocą systemu automatycznych raportów kontrolować budżet działań inwestycyjnych.

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZLICZANIA PODATKU Z ZYSKU

Dzięki automatyzacji pracownicy tylko raz wprowadzają dane księgowe podczas rejestracji podstawowej dokumentacji księgowej. Rozwiązanie klasyfikuje pozycje przychodów i rozchodów do celów podatkowych na poziomie planu kont i analityk dodatkowych, automatycznie tworzy księgi podatkowe, które można wydrukować i przenieść do programu MS Excel.

Pracownicy używają konfigurowalnych procedur rozliczeniowych do automatycznego podziału kwot przychodów i rozchodów, wprowadzają księgowanie korygujące w celu utworzenia podstawy opodatkowania w obliczeniach podatku dochodowego, prowadzą rejestr przychodów i rozchodów z lat ubiegłych, mogą przeglądać podstawowe dokumenty podstawy opodatkowania, rejestry podatkowe.

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZLICZANIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zautomatyzowany system rozliczania podatku od nieruchomości ułatwia tworzenie księgowań i generowanie raportów analitycznych w sekcji każdego podmiotu księgowego. System rozwiązuje problem nadmiaru danych: informacje są wprowadzane bezpośrednio do środków trwałych. Za pomocą zautomatyzowanego systemu pracownicy generują raporty, które obejmują wszystkie obszary analizy podatku od nieruchomości i mogą je obejrzeć w programie Excel. Zautomatyzowany system ułatwia prowadzenie rachunkowości podatkowej środków trwałych i aktywów niematerialnych, biorąc pod uwagę dane dotyczące rachunkowości podatkowej w równoległym obszarze wyceny każdego środka trwałego i aktywu niematerialnego.

AUTOMATYZACJA RACHUNKOWOŚCI

Rozwiązanie usprawnia procesy uzgadniania i konsolidacji w celu generowania raportów zgodnie z wymogami regulacyjnymi. System pomaga w generowaniu aktualnych raportów, umożliwia sprawne zamknięcie i symulację zamknięcia w połowie okresu, zmniejsza koszty zamknięcia i obciążenia w okresach szczytowych.

Użytkownicy otrzymują  jedno źródło danych oraz szybki do nich dostęp.

KSIĘGOWE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rozwiązanie do rachunkowości zestawień obrotów i sald zawiera trzy raporty: księga główna, zestawienie obrotów i sald wg kont kontrahentów i zestawienie obrotów i sald wg kont. Raporty  pokazują dane z rachunkowości i upraszczają ich porównywanie. Posiadają szczegółową analitykę wg kontrahentów, umów i innych parametrów.

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZLICZANIA KOSZTÓW, STANDARYZACJI PROCEDURY PLANOWANIA KOSZTÓW I ZAMKNIĘCIA OKRESU

Pracownicy przedsiębiorstwa planują koszty bezpośrednie i pośrednie w szczegółowej analizie, która jest zunifikowana dla wszystkich obiektów planowania kosztów.

Zamknięcie okresu opiera się na danych faktycznych i odbywa się poprzez uruchomienie kolejno wykonywanych automatycznie transakcji. Za pomocą rzeczywistych taryf, które są integralną częścią zamknięcia okresu, dochodzi do oceny prac, usług, gotowych produktów, które są wyceniane według planowanej wartości.

System oblicza rzeczywiste koszty gotowych produktów w okresie sprawozdawczym, a także rozkłada odchylenia. System rozliczania kosztów zintegrowany z innymi modułami przyspiesza sam proces, eliminuje sprzeczności w danych, zwiększa przejrzystość procesów i umożliwia łączenie procesów zamykania okresu według wielu przedsiębiorstw. Upraszcza analizę i operacyjną kontrolę kosztów za pomocą zbioru raportów standardowych wg kosztów planowanych, rzeczywistych i obliczonych odchyleniom między nimi.

SYSTEM ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI

Dzięki rozwiązaniu pracownicy tworzą strukturę projektu w systemie z odpowiednim poziomem szczegółowości, w którym planują, rejestrują i kontrolują ramy czasowe projektu, budżety, koszty, prace, potrzeby materiałowe i sprzętowe. Na wiarygodnych i aktualnych danych opiera się raportowanie analityczne, na przykład na niektórych rachunkach księgowych.

MODUŁ SAP RE-FX „ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ”

Kompleksowe rozwiązanie, które wspiera pełny cykl życia umowy, automatyzuje procesy biznesowe związane z nieruchomościami i gruntami. Moduł ma wbudowaną funkcjonalność do księgowania zgodnie ze standardem MSSF 16. Procesy ewidencji nieruchomości stają się kontrolowane, a rozliczenia są przejrzyste i uzasadnione.

SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W OPARCIU O SAP HCM

System zarządzania kapitałem ludzkim pomaga modelować, zmieniać strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, dostosowywać indywidualne cele pracowników do celów działu i przedsiębiorstwa, planować potrzeby kadrowe, prowadzić ewidencję czasu pracy, obliczać płace, dodatkowe płatności i potrącenia.

Specjaliści HR szybciej pracują z informacjami na temat każdego pracownika: wprowadzają dane o przyjęciu, przeniesieniu lub zwolnieniu pracownika, zarządzają urlopami i zwolnieniami lekarskimi.

O Nas

25+Projekty
2 700+Profesjonaliści
13Сentra rozwoju

CO POTRAFIMY?

Większość projektów branży Energetyka została zrealizowana z wykorzystaniem technologii SAP. IBA Group posiada status Recognized Expertise w kategorii Energetyka.

IBA Conversion Pack for SAP S/4HANA

Migrujemy aplikacje korporacyjne do nowych wersji, migrujemy aplikacje korporacyjne z R/3 do SAP ERP i z SAP ERP do S/4HANA.

Sugerujemy przeprowadzenie oceny technicznej przed migracją do SAP S/4HANA w celu zmniejszenia czasu i budżetu projektu migracji. Ocena odbywa się w 5 etapach.

Po konsultacji możesz wybrać jeden z podstawowych pakietów konwersji do SAP/HANA w zależności od sytuacji, zadań, kosztów i terminów.

SAP CPI (Сloud Platform Integration)

Wdrażamy gotowe moduły SAP CPI, integrujemy z elektronicznym obiegiem dokumentów, systemami rządowymi, opracowujemy rozwiązania dla konkretnych scenariuszy integracji zleceniodawcy.

Hurtownie danych i systemy BI

Opracowujemy rozwiązania, które centralizują dużą ilość informacji i podnoszą jakość danych do podjęcia decyzji zarządczych. Bardziej szczegółowo o korporacyjnych magazynach danych.

Wdrażamy rozwiązania BI dostawców: IBM Cognos analytics, MS Power BI, QlikView, Qlik Sense, Tableau, Information Builders WebFOCUS, Looker, Watson analytics, SAP BusinessObjects BI, Lumira, Reporting Services, Oracle BI.

Industry 4.0

Opracowujemy sobowtórów cyfrowych, rozwiązania na bazie technologii Internetu rzeczy (Internet of Things) i wizualizacji komputerowej do monitorowania obiektów, wykrycia określonych uszkodzeń, rozpoznawania wad.

Utrzymywanie, obsługa i rozwój systemów korporacyjnych

Opracowujemy, utrzymujemy i aktualizujemy rozwiązania i aplikacje w oparciu o technologie, SAP, IBM, Oracle.

Więcej informacji na temat usług i warunków wsparcia tutaj.

Jak pracujemy

1Pierwszy telefon

Definiujemy wymagania dotyczące rozwiązania, oczekiwań i „boleści” w Państwa strefie. Analizujemy biznes i ustalamy procesy dla automatyzacji.

2Zadanie techniczne

Wyróżniamy główne trudności projektu i sposoby ich rozwiązania, omawiamy szczegóły techniczne, ustalamy terminy i koszty.

 

3Oferta handlowa

Omawiamy ostateczną cenę projektu i rodzaj partnerstwa. Podpisujemy dokumenty.

 

4Prototypowanie i rozwój

Opracowujemy prototypy rozwiązań automatyzacji oraz świadczymy usługi DevOps inżynierów.

Proces rozwoju jest przejrzysty. Regularnie otrzymuje Państwo raporty z przeprowadzonej pracy. Po zakończeniu projektu przeszkolimy Państwa pracowników z obsługi programu.

5Serwis i wsparcie

Omawiamy warunki i koszty obsługiwania i wsparcia systemu.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.