Ropa i gaz

IBA Group opracowuje systemy zarządzania informacją i aktywami, systemy planowania finansowego i analityki, elektronicznego obiegu dokumentów, zapewnia bezpieczeństwo informacji dla przedsiębiorstw przemysłu naftowego i gazowego od ponad 10 lat.

ZADANIA BIZNESOWE

KORZYŚCI BIZNESOWE

Za pomocą rozwiązania IBA Group utwórz w systemie strukturę projektu z odpowiednim poziomem szczegółowości, w której planuj, rejestruj i kontroluj ramy czasowe projektu, budżety, koszty, prace, zapotrzebowanie materiałowe i sprzętowe. Na wiarygodnych i aktualnych danych generuj raportowanie analityczne.

 

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Możesz zintegrować rozwiązanie z systemem zarządzania i dokonać automatycznej alokacji amortyzacji do kosztów produkcji, rachunków wydatków, kosztów produktu gotowego lub innych pozycji zgodnie z wymogami MSSF, GAAP i rachunkowości podatkowej.

Zwiększ przejrzystość rachunkowości i jakość informacji sprawozdawczych, przyspiesz procesy biznesowe, zmniejsz pracochłonność i liczbę błędów.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

System umożliwi klasyfikację pozycji przychodowych i rozchodowych do celów podatkowych zgodnie z regulacjami podatkowymi na poziomie planu kont i dodatkowej analityki oraz automatyczne generowanie ksiąg podatkowych, które można wydrukować i przesłać do Microsoft Excel.

Zautomatyzowany system naliczania podatku dochodowego ułatwia księgowanie podatkowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  oraz jednoczesną  wycenę poszczególnych środków trwałych i aktywów niematerialnych.

Ponadto dostępne są elastyczne opcje kalkulacji do automatycznej alokacji przychodów i kosztów, szybkie rejestrowanie księgowań korekt w celu wygenerowania bazy danych kalkulacji podatku od zysków, księgowanie historycznych przychodów i wydatków wykrytych w okresie sprawozdawczym oraz wyświetlanie dokumentów pierwotnych i wierszy księgi podatkowej.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

 

Za pomocą systemu rozliczania kosztów, zintegrowanego z innymi modułami przyspiesz sam proces, wyeliminuj sprzeczności w danych, zwiększ przejrzystość procesów i skonsoliduj procesy zamykania okresu w wielu przedsiębiorstwach. Uprość analizę i operacyjną kontrolę kosztów za pomocą zestawu standardowych raportów, dotyczących planowanych, rzeczywistych wartości kosztów i obliczonych odchyleń między nimi.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Korzystając z zautomatyzowanego systemu budżetowania i planowania obniżaj koszty sporządzania, uzgadniania i korekty budżetów. Za pomocą systemu można zautomatyzować wskaźniki finansowe w czasie rzeczywistym, określić rentowność oddzielnych sektorów biznesu.

Za pomocą systemu zarządzania działalnością finansowo-gospodarczą uprość rozliczanie i planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zintegruj procesy biznesowe firmy w jednolitym środowisku. Skróć ilość nieuzgodnionych zmian, otrzymuj aktualną informację i obniż ryzyka projektowe.

Wykorzystując system zarządzania efektywnością finansową określ rentowność produktów, jednostek, klientów z dokładnoscią do oddzielnej transakcji, zidentyfikuj czynniki wpływające na zyski, oblicz ryzyko finansowe, ceny transferowe grupy w celu optymalizacji podatkowej i określ erozję marży.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Zautomatyzuj planowanie, budżetowanie, konsolidację sprawozdawczości za pomocą rozwiązania SAP BPC, wykonuj operacje biznesowe w czasie rzeczywistym dzięki technologii in-memory. Pracownicy pracują w  programie Microsoft Excel za pomocą dodatku EPM Add-in, tworzą nowe raporty bez angażowania działu IT.  Rozwiązanie jest dostępne z chmury, co pomaga przenieść koszty z CAPEX na OPEX i przyspieszyć wdrażanie systemu.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Sporządzaj zamówienia na podstawie rzeczywistego zużycia zamiast określonych norm. Monitoruj proces zakupu, śledź sprawozdawczość, zmniejsz ilość błędów w dokumentach i zwiększ poziom współdziałania z dostawcami.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Korzystając z rozwiązań OTiNS przeprowadzaj naprawy według stanu, stosuj techniki projekcyjne i obliczaj ryzyko awarii sprzętu, buduj cyfrowe modele obliczania zużycia jednostek. Sztuczna inteligencja porównuje obecne wskaźniki z historią awarii i przewiduje przyszłą awarię sprzętu.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI BIZNESOWE

Określaj przekroczenia limitów emisji.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

USŁUGI

IBA Group świadczy wysokiej jakości usługi rozwoju oprogramowania i dostarcza klientom na całym świecie najnowocześniejsze rozwiązania „pod klucz” ze swoich centrów rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej.

Opracowanie systemu informacyjno-zarządczego przedsiębiorstwa przemysłu naftowego i gazowego

Konsolidujemy systemy rozproszonych terytorialnie przedsiębiorstw i wdrażamy rozwiązania zlokalizowane.

Projektujemy korporacyjne hurtownie danych, systemy zarządzania treścią i relacjami z dostawcami. Opracowujemy systemy budżetowania, prognozowania, zarządzania informacjami i aktywami.

Obsługa aplikacji SAP

Reagujemy na błędy krytyczne w ciągu 10 minut i naprawiamy problemy o wysokim priorytecie w ciągu 2 godzin.

Wizualizacja procesów biznesowych opartych na SAP Celonis

Opracowujemy rozwiązania oparte na SAP Process Mining by Celonis, które umożliwiają wizualizację procesów biznesowych, identyfikację niezgodności w tych procesach z uzyskiwaniem wskazówek, dotyczących ich rozwiązywania w czasie rzeczywistym, identyfikację ryzyka oraz weryfikację zgodności rzeczywistych przepływów operacji z pożądanymi.

Zarządzanie procesami logistycznymi przedsiębiorstwa przemysłu naftowego i gazowego

Opracowujemy rozwiązania do wizualizacji łańcucha dostaw oraz zarządzania trasami i przestojami w transporcie produktów ropopochodnych.

Utrzymanie, obsługa i rozwój systemów korporacyjnych

Opracowujemy, utrzymujemy i aktualizujemy własne rozwiązania i aplikacje oparte na technologiach SAP, IBM, Oracle.

Cyfrowy sobowtór

Projektujemy cyfrowe sobowtóry, wykorzystujemy wizualizację 3D i technologie Internetu rzeczy (Internet of Things). Integrujemy cyfrowe sobowtóry z systemami zewnętrznymi.

Jak pracujemy

1Pierwszy telefon

Definiujemy wymagania dotyczące rozwiązania, oczekiwań i „boleści” w Państwa strefie. Analizujemy biznes i ustalamy procesy dla automatyzacji.

2Zadanie techniczne

Wyróżniamy główne trudności projektu i sposoby ich rozwiązania, omawiamy szczegóły techniczne, ustalamy terminy i koszty.

 

3Oferta handlowa

Omawiamy ostateczną cenę projektu i rodzaj partnerstwa. Podpisujemy dokumenty.

 

4Prototypowanie i rozwój

Opracowujemy prototypy rozwiązań automatyzacji oraz świadczymy usługi DevOps inżynierów.

Proces rozwoju jest przejrzysty. Regularnie otrzymuje Państwo raporty z przeprowadzonej pracy. Po zakończeniu projektu przeszkolimy Państwa pracowników z obsługi programu.

5Serwis i wsparcie

Omawiamy warunki i koszty obsługiwania i wsparcia systemu.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.