Zautomatyzowana ewidencja mienia i aktywów oddziału firmy

Zadanie

Zleceniodawca potrzebował stworzenia systemu do efektywnego zarządzania nieruchomościami, zapewnienia przejrzystości i kontroli procesów ich zarządzania , podniesienia szybkości i jakości decyzji zarządczych, poprawienia pracy zespołowej i komunikacji między uczestnikami procesów biznesowych. Projekt wymagał również integracji z systemem zarządzania nieruchomościami firmy, podsystemami: Rachunkowość i Rachunkowość Podatkowa, Konserwacja i Naprawa Sprzętu, Ewidencja Budowlana, Ewidencja Zarządcza, NSI i Integracja w oparciu o oprogramowanie SAP ERP 6.0.

Rozwiązanie

Nasi specjaliści zautomatyzowali ewidencję majątku i innych aktywów w przedsiębiorstwie. Pracownicy zleceniodawcy w trybie automatycznym wykonują dziesiątki zadań, które obejmują: prowadzenie umów dotyczących transakcji związanych z majątkiem i innymi aktywami, ewidencję majątku ruchomego i nieruchomości, ewidencję obiektów najmu, obiektów niezakończonej budowy,  zasoby mieszkaniowe, ewidencję gruntów udostępnionych do użytku i działek w dzierżawie, ewidencję prawną nieruchomości i działek, ewidencję podatkową w zakresie obliczania podatku gruntowego i czynszu za ziemię (deklaracja podatkowa) zgodnie z prawem, zarządzanie wyceną aktywów, zarządzanie zbyciem aktywów innych niż podstawowe (nieefektywnych), zarządzanie długoterminowymi inwestycjami finansowymi, zarządzanie sprzedażą nieruchomości, ewidencję i przechowywanie elektronicznych wzorów dokumentów.

Wynik

Firma-zleceniodawca zwiększyła zyski z użytkowania nieruchomością i zmniejszyła ewentualne straty spowodowane niekorzystnymi zdarzeniami i okolicznościami.

Rozwiązanie uprościło ewidencję i monitoring nieruchomości dzięki ujednoliconemu systemowi, zmniejszyło liczbę podstawowych dokumentów generowanych ręcznie i papierowego obiegu dokumentów.

Pracownicy otrzymują zaawansowane analizy, które pomagają szybko podejmować decyzje zarządcze, tworzą raportowanie w różnych sekcjach analitycznych. Dzięki systemowi specjaliści szybciej aktualizują dane informacyjne, rejestrują informacje o operacjach biznesowych.

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu w przedsiębiorstwie stosowane są jednolite (typowe) formularze sprawozdawcze, które znacznie podnoszą jakość informacji sprawozdawczych.